Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschappen
Agrea B.V. gevestigd en kantoorhoudend te Panningen Nederland

Artikel 1: Begripsomschrijving
1.1 Onder Agrea wordt verstaan: de besloten vennootschap Agrea B.V.,  handelend onder de namen Agrea, Agrea Potato en ALL Green  Solutions gevestigd en kantoor houdende te Panningen aan Industrie-  terrein 116, ingeschreven in het  Handelsregister van de Kamer van   Koophandel Limburg ondernr. 12.04.03.09. Onder afnemer wordt  verstaan: een ieder die bij Agrea goederen bestelt of van Agrea koopt,  dan wel enige overeenkomst van andere aard met Agrea sluit, een en ander in de meest  ruime zin des woords.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, over-
eenkomsten en leveringen welke door Agrea zijn gedaan of zijn aange-
gaan met de afnemer, alsmede op het verlenen van alle diensten door
Agrea waar onder advisering, opslag en vervoer.
2.2 De afnemer aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit
van bestelling van goederen, door het sluiten van enige overeenkomst,
dan wel door goederen van Agrea in ontvangst te nemen. Afwijkingen
van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en
schriftelijk door Agrea zijn aanvaard.
2.3 Algemene Voorwaarden van de afnemer gelden niet tenzij deze
schriftelijk door Agrea zijn aanvaard.
Artikel 3: Offertes en prijzen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van de zijde van Agrea zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Staat er geen termijn vermeld dan
is de offerte 30 dagen geldig.
3.2 Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst verbindt Agrea
pas nadat Agrea uitdrukkelijk en schriftelijk met de wijziging of
aanvulling heeft ingestemd.
3.3 De door Agrea opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en/of TVA en/of
MwSt en exclusief kosten die ingevolge overeenkomst tussen partijen
ten laste van afnemer komen. De inhoud van folders, drukwerk
enzovoort bindt Agrea niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar
uitdrukkelijk wordt verwezen.
3.4 Alle verkopen en offertes geschieden tegen de op het moment van de
totstandkoming van de overeenkomst c.q. offerte geldende prijzen.
Onvoorziene prijsverhogingen door de leveranciers van Agrea, alsmede
belastingen, invoerrechten of andere op de verkoop en levering vallende
overheidslasten, welke na de offerte of het tot stand komen van de over-
eenkomst worden ingevoerd of verhoogd, geven Agrea het recht, ook al
is de order schriftelijk bevestigd, de overeengekomen prijs dienovereen-
komstig te verhogen.
Artikel 4: Overeenkomst
4.1 Overeenkomsten tussen Agrea en de afnemer komen pas tot stand na
uitdrukkelijke aanvaarding door Agrea. Deze uitdrukkelijke aanvaarding
blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Agrea, dan wel uit het feit dat
Agrea uitvoering geeft aan de overeenkomst.
4.2 Mondelinge toezeggingen en afspraken van Agrea binden Agrea niet dan
nadat en voor zover deze door Agrea schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 De afnemer kan geen rechten ontlenen aan (een gedeelte van) een over-
eenkomst voor zover (dat gedeelte van) de overeenkomst in strijd blijkt
te zijn met wettelijke bepalingen of voorschriften, voornamelijk bepalin-
gen of voorschriften welke gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de
Bestrijdingsmiddelenwet en de Meststoffenwet.
4.4 In geval van advisering door Agrea omtrent het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen c.q. bemesting geldt dat feitelijke toepassing
c.q. gebruik, opslag en bewaring zich aan de controle van Agrea onttrekt.
Dit houdt in dat de correcte uitvoering van het verstrekte advies volledig
onder de verantwoordelijkheid van de afnemer valt.
4.5 De afnemer aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie
van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij telefoni-
sche advisering niet denkbeeldig is en dat het risico van onjuiste inter-
pretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies voor
zijn rekening komt.
Artikel 5: Kwaliteit
5.1 De kwaliteit van de geleverde goederen dient te voldoen aan de normen,
gesteld in de Algemene Voorwaarden voor de handel in landbouwzaai-
zaden van de Nederlandse vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed of
de Algemene Voorwaarden pootaardappelen van het Landbouwschap en
de Nederlandse Federatie voor de handel in pootaardappelen.
Artikel 6: Levering
6.1 De levering van de bij Agrea bestelde goederen geschiedt steeds af
magazijn van Agrea, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeenge-
komen. Bij levering af magazijn wordt de levering geacht te hebben
plaatsgevonden voor het laden op het vervoermiddel.
6.2 Agrea is gerechtigd om de levering in gedeelten uit te voeren, welke
afzonderlijk naar rato kunnen worden gefactureerd. Iedere levering is
een afzonderlijke transactie met betrekking tot reclames die op een
bepaalde zending betrekking hebben, zodat deze reclames geen invloed
kunnen uitoefenen op eerdere of volgende zendingen. Reclames over
één zending geven geen recht betaling van een eerdere of volgende
zending te weigeren.
6.3 Levertijden worden door Agrea bij benadering vastgesteld. Als tijdstip
voor levering geldt de dag waarop de goederen het magazijn van Agrea
verlaten of aldaar ter beschikking van afnemer en ter verzending gereed
zijn. De leveringstermijn vangt aan zodra de overeenkomst tot stand is
gekomen en door Agrea schriftelijk is bevestigd. Agrea zal zich zoveel
mogelijk houden aan de overeengekomen leveringstijd, doch overschrij–
ding daarvan geeft aan de afnemer geen enkel recht tot ontbinding,
schadevergoeding van welke aard dan ook of niet nakoming van enige
verplichting welke voor de afnemer uit de desbetreffende overeenkomst
voortvloeit. Bij overschrijding van de levertijd is Agrea ook voor het overige
in het geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding.
6.4 Agrea is gerechtigd om de order eerder dan de overeengekomen leve-
ringstijd uit te voeren c.q. af te leveren.
Artikel 7: Emballage
7.1 Indien de emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met
de betaling van de hoofdsom te worden voldaan. Restitutie van wat
krachtens dit artikel aan de verkoper is betaald vindt alleen plaats bij
franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie
maanden na de dag van levering.
Artikel 8: Transport en aansprakelijkheid
8.1 Tenzij af magazijn wordt geleverd zullen de wijze van transport en de ver-
pakking door Agrea worden bepaald, behalve wanneer de afnemer spe-
cifieke wensen over een en ander heeft kenbaar gemaakt. Eventueel met
die wensen gepaard gaande extra kosten zijn voor rekening van de afnemer.
8.2 Voor zover er op Agrea enigerlei vorm van aansprakelijkheid te zake van
het transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke transportassura-
deuren in de regel verstrekken.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 De door Agrea geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de
afnemer zich tegenover Agrea volledig van zijn betalingsverplichting
(inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete) heeft
gekweten, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld.
9.2 Afnemer is, zolang hij niet aan zijn bovenstaande betalingsverplichting
heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Agrea geleverde goederen een
pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich
tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen terstond
te verklaren dat zij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd zijn.
9.3 Indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrek-
king tot de verkochte goederen tegenover Agrea niet nakomt, is deze
zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen.
Afnemer machtigt Agrea de plaats te betreden waar deze zich bevinden.

Artikel 10: Reclame en aansprakelijkheid
10.1 Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep doen, indien hij  niet
binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
moeten ontdekken bij Agrea ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
10.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 48 uur na levering van een
goed, indien het klachten betreft over aantal, gewicht of uiterlijk van de
geleverde goederen en binnen 60 dagen na levering, indien het klachten
betreft over kiemkracht en machinale zuiverheid. Klachten over rasecht-
heid en raszuiverheid moeten zo spoedig mogelijk worden ingediend; in
ieder geval in het na aankoop volgende groeiseizoen, zodra het gewas
zodanig ontwikkeld is, dat dit voor beide partijen goed te beoordelen is.
10.3 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schrifte-
lijk te zijn ingediend.
10.4 Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten diensten
stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hier boven
vermelde termijn heeft gereclameerd en/of hij Agrea niet de gelegenheid
heeft geboden de gebreken te herstellen.
10.5 Agrea is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die
het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan Agrea toe te reke-
nen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in
aanmerking komt die schade waartegen Agrea verzekerd is, tot ten
hoogste het door de verzekeraar uit te keren bedrag. Daarbij moeten de
volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade door
welke oorzaak dan ook ontstaan. Afnemer dient zich desgewenst tegen
deze schade te verzekeren.
b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen
is Agrea niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Agrea is te allen-
tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.
10.6 De aansprakelijkheid van Agrea vervalt, indien de goederen op enigerlei
wijze bewerkt zijn en/of waarbij de originele leveranciersverpakking
wordt vervangen, beschadigd of niet meer is voorzien van de bijbeho-
rende certificaten
10.7 Voor schade ontstaan door geleverde zaken welke door Agrea van der-
den zijn betrokken en/of door geleverde materialen welke niet door
Agrea zijn gefabriceerd, is de aansprakelijkheid van Agrea beperkt tot ten
hoogste de factuurwaarde van deze door Agrea geleverde zaken en/of
materialen dan wel tot ten hoogste de terzake door derde leveranciers
verstrekte garanties.
Artikel 11: Ontbinding
11.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats
door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens
afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Agrea richt, zal hij
te allentijde eerst Agrea schriftelijk in gebreke stellen en deze een rede-
lijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel
tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauw-
keurig dient te melden.
11.2 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf al in
verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
11.3 Indien Agrea instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van
verzuim van haar zijde, heeft zij steeds recht op vergoeding van alle ver-
mogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vast-
stelling van de schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke
ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making
van reeds door Agrea verrichte prestaties en heeft Agrea onverkort recht
op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.
Artikel 12: Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij
anders overeengekomen.
12.2 Indien betaling niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde
termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim
en is nadere ingebrekestelling niet vereist, terwijl alsdan door Agrea
een rentepercentage van 1% per maand aan de afnemer in rekening
wordt gebracht, waarbij ieder gedeelte van een maand geldt als een
gehele maand.
12.3 Iedere betaling door de afnemer strekt primair tot voldoening van de
verschuldigde kosten en rente en wordt eerst daarna in mindering
gebracht op de openstaande vordering.
12.4 Het recht van de afnemer om zijn eventuele vorderingen op Agrea te
verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.5 Agrea is gerechtigd om, indien de afnemer ingebreke is met de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen, werkzaamheden/leveringen op te
schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
12.6 Agrea is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van
afnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet
(tijdige) betaling zijn ver oorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door
de afnemer verschuldigd in ieder geval wanneer Agrea voor de invorde-
ring rechtskundige bijstand inroept. De incassokosten bedragen 15% van
het door de afnemer aan Agrea verschuldigde bedrag met een
minimum van € 500,00 exclusief BTW.
12.7 Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel
surseance van betaling aanvraagt, dan wel komt te overlijden, heeft
Agrea het recht te harer keuze de overeenkomst ontbonden te
verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle
openstaande vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nadere
ingebrekestelling.
Artikel 13: Retourzendingen
13.1 Retourzendingen worden door Agrea niet geaccepteerd tenzij Agrea
hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
13.2 Retourzendingen waarvoor Agrea schriftelijke toestemming heeft
verleend mogen nooit groter zijn dan 5 % van de originele zending en
dienen franco in de originele verpakking en in de staat waarin Agrea de
zaken aan de afnemer heeft geleverd aan het magazijn van Agrea te
worden geretourneerd. De goederen welke deel uit maken van de retour-
zending worden voor rekening en risico van de afnemer getransporteerd.
13.3 De waarde van de retourzending zal voor 90% worden gecrediteerd
onder aftrek van eventuele kosten.
13.4 Ten onrechte en zonder toestemming van Agrea geretourneerde goede-
ren blijven ter beschikking en voor risico van de afnemer. Eventuele
vervoers- en opslagkosten komen voor rekening van de afnemer.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
14.1 De volmacht van vertegenwoordigers van Agrea strekt niet verder dan
hetgeen algemeen gebruikelijk is. Het is de vertegenwoordigers van
Agrea niet toegestaan afwijkende bedingen van de algemene verkoop-,
leverings en betalingsvoorwaarden te maken behoudens uitdrukkelijke
schriftelijke volmacht daartoe.
Artikel 15: Geschilbeslechting en toepasselijkrecht
15.1 Deze Algemene Voorwaarden, de door Agrea en de afnemer gesloten
overeenkomsten, evenals de uitvoering  daarvan, worden beheerst
door het Nederlandse recht.
15.2 Terzake alle geschillen welke ontstaan tussen Agrea en de afnemer naar
aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, de door Agrea en de afnemer
gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend
de burgerlijke Rechter in het arrondissement Roermond bevoegd kennis
te nemen, zulks met uitsluiting van alle andere Rechters. Agrea blijft
echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de Wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde Rechter.