Compost actie

Agrea kan met behulp van het programma CHECK de resterende stikstof en fosfaatruimte in uw Bemestingsplan 2018 berekenen. De ideale periode om dit te doen is van oktober tot december. Op basis hiervan wordt besproken hoe de nog beschikbare ruimte het best kan worden ingevuld. Gedurende de periode oktober tot en met december biedt Agrea u bovendien Laco-composten aan met een interessante korting.
Informeer hiernaar bij uw Agrea-adviseur.

Compost is de basis voor het bemestingsplan van ieder perceel; het is de ideale meststof voor een optimale organische stof (os) balans welke de basis vormt voor de bodem. Het kan u een netto rendement opleveren van wel € 400,- per hectare. Een bedrag dat u eenvoudig kunt verdienen!

Het belang van organische stof

Organische stof speelt een essentiële rol in de bodemvruchtbaarheid van uw grond. Organische stof bepaalt mede de structuur, interne drainage, levering van voedingstoffen, het vochthoudend vermogen, bodemleven en bodem- en gewasweerbaarheid.

Organische stof balans onder druk

Als gevolg van aangescherpte bemestingsnormen neemt de aanvoer van organische stof in de vorm van mest af. De afgelopen 10 jaar is de aanvoer van organische stof met 40% gedaald in geval van 100% vleesvarkensdrijfmest en met 20% in geval van 100% rundveedrijfmest. Hiermee staat de organische stof balans van uw grond onder druk. Mest is bovendien een belangrijke bron van sporenelementen. Daling van de mestaanvoer betekent daarom ook een daling van de sporenelementenaanvoer.

Organische stof management steeds belangrijker

Om de organische stof daling te beperken, op peil te houden, of zelfs op termijn te verhogen zijn er verschillende mogelijkheden:
1  Gebruik gewasresten maximaliseren
Zoals stro gebruik, preibladresten terugbrengen naar het land en korrelmais in plaats van snijmaïs.
2. De teelt van een groenbemester
Er is een ruime keuze aan groenbemesters en (GLB proof) groenbemestersmengsels.
Type groenbemester, tijd van zaai, bemesting en oogstmoment bepalen de organische stof opbrengst. Bij de keuze van de groenbemester speelt ook de aaltjesproblematiek een rol. Voor meer informatie bekijkt u onze groenbemesters pagina.
3. Gebruik van organische meststoffen
Met een hoge aanvoer van organische stof per eenheid fosfaat.

Compost de meeste effectieve organische stof (EOS) per kg fosfaatruimte

Rundveedrijfmest levert per kg P2O5 ruimte 7 maal, Laco-compost klasse B 15 maal en Agrotop-compost zelfs 23 maal zoveel organische stof als vleesvarkensdrijfmest. Bovendien heeft compost een fosfaatvrijstelling van 50%! Naast organische stof is compost ook een belangrijke leverancier van mineralen. Naast kalium levert compost over een langere periode stikstof, fosfaat, magnesium en sporenelementen. Ook bieden wij de Natuurcompost en de Humuskal aan.

Download hier de informatiesheets van Laco-compostAgrotop-compost, Natuurcompost en Humuskal.

Waarom compost?

  • Normen voor bemesting en gewasbescherming worden steeds verder aangescherpt.
  • De vruchtbaarheid van de grond zelf wordt daarom steeds belangrijker.
  • Compost is een bron van organische stof, voedingsstoffen en sporenelementen.

Nu sinds enkele jaren voor veel gewassen in het zuidelijk zandgebied (incl. löss) de N-normen met 20% zijn verlaagd is compost een gunstige meststof. Dit omdat de wettelijke stikstof werkingscoëfficiënt slechts 10% is en de landbouwkundige werking rond de 15-20% ligt.

Door het gebruik van compost neemt bovendien de bodemweerbaarheid tegen schadelijke aaltjes en Pythium toe.

Organische stof management advies

Agrea beschikt over rekentools om zowel een horizontale als verticale organische stof balans van uw bedrijf te maken. Zo kunnen wij voor het gehele bedrijf de organische stof balans berekenen waarbij alle organische input en verliezen worden meegenomen (= horizontale analyse).

Wilt u weten hoe u op perceel niveau het huidige organische stof management van een bepaalde vruchtwisseling kunt verbeteren? Dan voeren wij graag de verticale analyse uit.

Blijkt dat naast organische stof ook behoefte is aan andere bodem verbeterende maatregelen, zoals aanvoer van kalk of gips dan is het  gebruik van humuskal of calciumcompost een mogelijkheid. U strooit dan beide producten gelijktijdig en bespaart zo op strooikosten.

Vraag uw Agrea-adviseur voor een advies op maat.

Compost bestellen?

U kunt compost bestellen bij onze binnendienst via binnendienst@agrea.nl of u belt naar 085 48 58 910. Ook is het mogelijk om via uw Agrea-adviseur uw bestelling te plaatsen.