Disclaimer

Disclaimer

De informatie op www.Agrea.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Agrea b.v., hierna te noemen Agrea, welke staat ingeschreven bij de KvK 12.04.03.09.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De door Agrea verstrekte informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Verwijzing naar een product, een website of een dienst op deze internetsite houdt nimmer een aanbod of een dienst in. De verstrekte informatie is louter indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Het verdient dan ook aanbeveling regelmatig na te gaan of de op deze internetsite aangeboden informatie is gewijzigd.

Verwijzing naar internetsites die niet door Agrea worden onderhouden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Agrea is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en functioneren van de internetsites waarnaar verwezen wordt, in de meest brede zin van het woord. Ook is Agrea niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de internetsites die verwijzen naar de internetsite van Agrea.

Agrea kan niet garanderen dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Agrea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schadee of kosten, van welke aard dan ook, die ontstaat door het gebruik van deze site, zoals schadeveroorzaakt door onjuistheden, omissies, andere onvolkomenheden of gedateerdheid van informatie, door virussen of het niet correct functioneren van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Agrea.

Agrea behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de op of via deze internetsite aangeboden informatie. De informatie op deze internetsite is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze internetsite niet toegestaan om informatie op deze internetsite te bewerken, wijzigen, of enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de internetsite van Agrea en een andere internetsite zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrea.

Op deze internetsite en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zulen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de krachtens Nederlands recht bevoegde rechter te Roermond.

Agrea b.v.